Khách sạn Thanh Niên Sầm Sơn Thanh Hóa được xây dựng chủ yếu là phục vụ ,đào tạo bồi dưỡng Thanh Thiếu Niên Thanh Hóa mỗi khi có việc